Skip to main content
iRubric: Rúbrica de coavaluació i autoavaluació rubric

iRubric: Rúbrica de coavaluació i autoavaluació rubric

find rubric

edit   print   share   Copy to my rubrics   Bookmark   test run   assess...   delete   Do more...
Rúbrica de coavaluació i autoavaluació 
Rúbrica per a la coavaluació i l'autoavaluació
Rubric Code: W246A52
Ready to use
Public Rubric
Subject: Arts and Design  
Type: Assessment  
Grade Levels: Undergraduate

Powered by iRubric COAVALUACIÓ
  EXCEL·LENT - MOLT BÉ

4 pts


3 pts

CORRECTE

2 pts

INSUFICIENT

1 pts

TREBALL COLABORATIU
20 %
FUNCIONAMENT DEL GRUP
5 pts

Com creus que ha funcionat el grup?

EXCEL·LENT - MOLT BÉ

El grup s'organitza i col·labora. El treball realitzat indica una bona planificació i un alt compromís de tots els integrants del grup per realitzar-lo

El grup s'organitza a partir de mínimes intervencions del professor. Es nota en el treball realitzat que el grup ha sabut col·laborar.
CORRECTE

El grup s'organitza, però necessita intervencions puntuals del professor per resoldre conflictes. El treball està mínimament planificat.
INSUFICIENT

El grup té conflictes constants i requereix la intervenció contínua del professor per resoldre'ls. El treball de cada integrant del grup és individualista.
IMPLICACIÓ DEL GRUP
5 pts

EXCEL·LENT - MOLT BÉ

Tot el grup s'ha implicat molt en totes les tasques relatives a l'activitat.

Tothom ha col·laborat en el grup, però a diferents nivells d'implicació.
CORRECTE

Quasi tothom s'ha implicat i ha completat les seves tasques, amb diferents nivells d'implicació.
INSUFICIENT

Només una part del grup s'ha implicat en algunes tasques.
ACORDS I PLANIFICACIÓ
5 pts

Debat i discussions per arribar a acords i planificar la feina.

EXCEL·LENT - MOLT BÉ

El debat dins del grup ha servit per arribar a acords conjunts i planificar bé el treball. Tothom ha expressat la seva opinió i s'ha sentit escoltat.

El debat intern ha servit per avançar la feina, però amb pocs acords que se'n derivessin.
CORRECTE

No hi ha hagut conflictes, però hi ha integrants del grup que no han participat en les tasques de discussió i planificació.
INSUFICIENT

Hi ha hagut conflictes en el debat per al repartiment de feines.
AUTONOMIA DEL GRUP
5 pts

Resolució de problemes i establiment d'acords amb autonomia.

EXCEL·LENT - MOLT BÉ

Els problemes s'han solucionat dins del grup i les solucions s'han trobat per consens i amb satisfacció de tots els integrants.

Gairebé sempre s'han trobat solucions als problemes dins del grup.
CORRECTE

Ha calgut ajuda del professor per orientar el treball del grup alguna vegada.
INSUFICIENT

Ha calgut ajuda constant del professor per orientar la feina del grup.
COAVALUACIÓ
5 pts

EXCEL·LENT - MOLT BÉ

Es realitza de manera crítica i responsable.

Es realitza de manera prou crítica i prou responsable.
CORRECTE

Es realitza de manera poc crítica i/o poc responsable.
INSUFICIENT

No es realitza de manera crítica i responsable.
VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE
5 pts

D'1 a 4, com valores l'aprenentatge general que ha realitzat el grup en general. (1 és el mínim i 4 el màxim)

EXCEL·LENT - MOLT BÉ

4

3
CORRECTE

2
INSUFICIENT

1
RENDIMENT I PROFIT
5 pts

Com de reeixida i profitosa ha estat la feina realitzada al Quizlet?

EXCEL·LENT - MOLT BÉ

Ha resultat molt reeixida i profitosa per a tots i cadascun dels integrants del grup.

Ha resultat bastant bona per als integrants del grup en general.
CORRECTE

Ha estat reeixida i profitosa per a alguns integrants del grup, però no pas per a tots.
INSUFICIENT

No ha estat reeixida ni profitosa per a cap integrant del grup.
VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE
5 pts

D'1 a 4, com valores l'aprenentatge que ha realitzat el grup en general al Quizlet? (1 és el mínim i 4 el màxim)

EXCEL·LENT - MOLT BÉ

4

3
CORRECTE

2
INSUFICIENT

1
RESULTATS
5 pts

EXCEL·LENT - MOLT BÉ

Tots o la majoria dels integrants del grup han obtingut resultats excel·lents en diferents jocs i concursos al Quizlet sobre sets generats pel grup propi i per altres grups.

Tots o la majoria dels integrants del grup han obtingut resultats acceptables en diferents jocs i concursos al Quizlet sobre sets generats pel grup propi o, fins i tot, per altres grups.
CORRECTE

Els integrants del grup han obtingut resultats poc rellevants en diferents jocs i concursos al Quizlet sobre sets generats pel grup propi i per altres grups.
INSUFICIENT

Els integrants del grup han obtingut resultats mediocres o negatius en diferents jocs i concursos al Quizlet sobre sets generats pel grup propi i per altres grups, o, simplement, no han participat en cap joc o concurs.

Types:

Do more with this rubric:

Preview

Preview this rubric.

Edit

Modify this rubric.

Copy

Make a copy of this rubric and begin editing the copy.


Print

Show a printable version of this rubric.

Categorize

Add this rubric to multiple categories.

Bookmark

Bookmark this rubric for future reference.
Assess

Test run

Test this rubric or perform an ad-hoc assessment.

Grade

Build a gradebook to assess students.

Collaborate

Apply this rubric to any object and invite others to assess.
Share

Publish

Link, embed, and showcase your rubrics on your website.

Email

Email this rubric to a friend.

Discuss

Discuss this rubric with other members.
 

Do more with rubrics than ever imagined possible.

Only with iRubrictm.Copyright © 2024 Reazon Systems, Inc.  All rights reserved.
n98