Skip to main content
iRubric: Condició Física i Salut rubric

iRubric: Condició Física i Salut rubric

 
find rubric

edit   print   share   Copy to my rubrics   Bookmark   test run   apply to...   delete   Do more...
Condició Física i Salut 
Rubrica per a avaluar el grau d'acompliment de la condició física, així com assimilació de continguts relacionats amb la salut
Rubric Code: Q22C8A5
Ready to use
Public Rubric
Type: Assessment  
Grade Levels: 9-12


Powered by iRubric Condició física i salut
100 %
  Necesites millorar

0 pts

Ànim! Pots fer-ho millor

5 pts

Molt bé

15 pts

Excel·lent

20 pts

Realitat corporal

Acceptar la pròpia realitat corporal i la dels demés, mostrant i millorant relacions interpersonals respectuoses i empàtiques, amb una actitud reflexiva i crítica.

Necesites millorar

S'enfada perquè no accepta les seues limitacions.
Té discusions amb els companys per no respectar les limitacions personas i fincionals.
Ànim! Pots fer-ho millor

Accepta les seues limitacions, però no les dels companys.
Molt bé

Té una imatge positiva de sí mateix, però li costa respectar les limitacions dels companys/es.
Excel·lent

Accepta les seus qualitats corporals i les dels demés i mostra una imatge positiva de sí mateix respectant la diversitat personal i funcional dels demés.
Habits saludables

Utilitzar amb autonomia hàbits saludables d’higiene, posturals i d’alimentació en la pràctica d’activitat física i en la vida quotidiana i descriure els efectes beneficiosos sobre la salut i el benestar.

Necesites millorar

No sap reconéixer habits de vida saludables, ni tampoc sap aplicar-los en la seua vida. Tampoc sap descriure els benefices de l'activitat física.
Ànim! Pots fer-ho millor

Coneix els habits saludables i els beneficis de l'activitat física, però no sap aplicar-los per a la seua vida quotidiana.
Molt bé

Coneix i utiliza hàbits de vida saludable en la seua vida quotidina, però no reconeix els beneficis de l'activitat física.
Excel·lent

Coneix i utiliza hàbits de vida saludable en la seua vida quotidina i descriu els beneficis de l'activitat física.
Capacitats físiques

Augmentar el nivell de les seues capacitats físiques adaptant la intensitat i duració de l’esforç a les seues possibilitats, a partir d’una valoració inicial, per a preservar i millorar la seua salut i condició física.

Necesites millorar

No és capaç d'adaptar la intensitat i l'esforç requerit. A més, no progressa en la millora de les seues capacitats físiques.
Ànim! Pots fer-ho millor

Millora algunes de les seues capacitats físiques, encara que deu millorar en adaptar la intensitat i esforç a l'activitat requerida.
Molt bé

Millora les seues capacitats físiques, encara que deu millorar en adaptar la intensitat i esforç a l'activitat requerida.
Excel·lent

Millora les capacitas físiques, adaptant la intensitat i esforç per a progressar en la seua condició física.
Prevenció i recuperación

Realitzar activitat física seguint les normes de prevenció i recuperació, respectant les mesures de seguretat en lús de materials i espais en la classe d’Educació Física i en el seu temps d’oci.

Necesites millorar

No es capaç de realizar un escalfament complet i no té consciencia de les mesures de seguretat necessaries per evitar qualsevol lesió.
Ànim! Pots fer-ho millor

Escalfament incomplet. Comenta breument les mesures de seguretat.
Molt bé

Ha realitzat totes les parts de l'escalfament, encara que de manera molt breu. Té en compte les mesures de seguretat per evitar lesions.
Excel·lent

Realitza un escalfament com a prevenció i recuperació de lesions. Té en conter les mesures de seguretat necessaries per evitar lesions.
Vocabulari àrea

Comprendre i utilitzar el vocabulari de l’àrea del nivell educatiu per a analitzar i intercanviar informacions amb altres alumnes o amb els adults, explicar el procés i avaluar el resultat dels seus aprenentatges i dels seus companys, fent propostes raonades per a millorar-les i presentar el seu treball en públic.

Necesites millorar

No compren ni sap utilitzar el vocabulari de l'àrea, per tant no sap utilitzar-lo en les diverses actitivitats.
Ànim! Pots fer-ho millor

Compren el vocabulari de l'àrea, però no l'utilitza en les activitats durant la classe
Molt bé

Compren i utilitza ocasionalment el vocabulari de l'àrea, empreant els conceptes que coneix en algunes activitats.
Excel·lent

Compren i utilitza el vocabulari de l'àrea, empreant-lo correctament en les diverses activitats.Keywords:
  • Condició Física EscalfamentDo more with this rubric:

Preview

Preview this rubric.

Edit

Modify this rubric.

Copy

Make a copy of this rubric and begin editing the copy.


Print

Show a printable version of this rubric.

Categorize

Add this rubric to multiple categories.

Bookmark

Bookmark this rubric for future reference.
Assess

Test run

Test this rubric or perform an ad-hoc assessment.

Grade

Build a gradebook to assess students.

Collaborate

Apply this rubric to any object and invite others to assess.
Share

Publish

Link, embed, and showcase your rubrics on your website.

Email

Email this rubric to a friend.

Discuss

Discuss this rubric with other members.
 

Do more with rubrics than ever imagined possible.

Only with iRubrictm.


Copyright © 2022 Reazon Systems, Inc.  All rights reserved.
n17